AEPL-handvest

AEPL-handvest

TITEL I: Naam, statutaire zetel, duur, doelstellingen van de vereniging

Artikel 1 Naam

De vereniging zonder winstoogmerk heet :

VERENIGING EUROPÉENNE DE LA PENSÉE LIBRE ASBL

(In alle officiële talen van de Europese Unie)

In het kort: AEPL.EU ASBL

Bankrekening: BE91 7512 0489 6776 (AXABBE22)

Website : https://aepl.eu

E-mailadres : info@aepl.eu

Artikel 2 Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement Waals-Brabant (Nijvel). Ze is momenteel gevestigd in de Rue du rouge cloître 44, B-1310 La Hulpe. Bij beslissing van de Algemene Vergadering kan de zetel verplaatst worden naar een andere locatie in België.

Artikel 3 Duur

De Vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd. Ze kan op elk moment worden ontbonden.

Artikel 4 Doel

Zonder dat dit enig materieel voordeel oplevert voor een van haar leden, heeft de vereniging ten doel :

- in één Europees netwerk Vrije Denkers samenbrengen die de door de Verlichting geïnspireerde humanistische waarden en beginselen van vooruitgang delen, en deze in de Europese publieke arena bevorderen en versterken

- het Europese project promoten.

- de rechten van de Europese burgers te bevorderen zoals die zijn vastgelegd in het Handvest van de grondrechten dat is opgenomen in het Verdrag van Lissabon

- de scheiding van staat en religie bevorderen,

in een geest van gewetensvrijheid en door samen te werken met elke andere vereniging die dezelfde doelen nastreeft, zonder winstoogmerk.

Artikel 5 Maatschappelijk doel en middelen

De vereniging verwezenlijkt dit doel op alle manieren, in nauwe samenwerking met haar leden. Ze mag elke handeling stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houdt met haar doel of die kan leiden tot de ontwikkeling of de verwezenlijking ervan.

Zo kan de vereniging bij het nastreven van haar belangeloze doel commerciële nevenactiviteiten uitvoeren, waarvan de inkomsten volledig worden gebruikt om het genoemde belangeloze doel te bereiken.

Ze mag alle eigendommen bezitten of gebruiken die nodig zijn om haar doel te bereiken.

TITEL II: Leden

Artikel 6 Samenstelling

De vereniging bestaat uit :

  • van leden personeelsbestand hierna te noemen "leden die als enige alle rechten genieten die de wet en deze statuten aan de aandeelhouders toekennen, in het bijzonder het recht om te beraadslagen en te stemmen op algemene vergaderingen;
  • van leden leden waarvan de rechten en plichten worden beschreven in Sectie VI van deze Statuten.

Artikel 7 Samenstelling

Het aantal leden is onbeperkt, maar mag niet minder dan drie zijn.

Over de toelating van nieuwe leden beslist de Raad van Bestuur.

Artikel 8. Ontslag van een lid

Elk lid kan zich uit de vereniging terugtrekken door schriftelijk ontslag te nemen bij het bestuursorgaan.

Het lidmaatschap wordt automatisch beëindigd door overlijden of, in het geval van een rechtspersoon, door ontbinding, fusie, splitsing, nietigheid of faillissement.

Artikel 9. Schorsing van leden

Het bestuursorgaan kan, in afwachting van een beslissing van de algemene vergadering, leden schorsen die een ernstige inbreuk hebben gepleegd op de statuten of de wet, of die aanzienlijke morele of materiële schade hebben toegebracht aan de vereniging.

Artikel 10: Uitsluiting van leden

De uitsluiting van een lid kan alleen worden beslist door de algemene vergadering onder dezelfde quorum- en meerderheidsvoorwaarden die vereist zijn voor de wijziging van de statuten (zie art. 18).

Indien het lid dit wenst, kan het lid wiens uitsluiting wordt verzocht, vragen door de algemene vergadering te worden gehoord.

Voor elk verzoek tot uitsluiting waarover in de algemene vergadering is gestemd, wordt de uitslag van de stemming in kwestie, wat deze ook moge zijn, per aangetekende brief aan het lid meegedeeld.

Artikel 11. Rechten van Leden en hun erfgenamen en rechtverkrijgenden

Een lid dat ontslag neemt, geschorst of uitgesloten is, evenals de erfgenamen of rechthebbenden van een overleden lid, hebben geen rechten op de activa van de Vereniging. Zij kunnen geen verklaringen, rekeningen, zegels, inventarissen of terugbetaling van betaalde bijdragen eisen of vragen.

Artikel 12. Ledenregister

De vereniging houdt een ledenregister bij, onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan kan besluiten dat dit register in geautomatiseerde vorm wordt bijgehouden.

Het register bevat de achternaam, voornaam, geboortedatum en het huisadres van elk lid.

Alle besluiten om leden toe te laten, uit te treden of uit te sluiten worden door de Raad van Bestuur in het register opgenomen binnen acht dagen nadat de Raad van Bestuur kennis heeft genomen van de wijziging(en).

Elk lid kan op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen, evenals alle notulen en beslissingen van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur, en alle boekhoudkundige documenten van de vereniging, op eenvoudig schriftelijk en gemotiveerd verzoek aan de Raad van Bestuur. De leden moeten aangeven tot welke documenten ze toegang wensen. Het bestuursorgaan spreekt met het lid een datum af voor het raadplegen van de documenten. Deze datum wordt vastgesteld binnen een maand na ontvangst van het verzoek.

Artikel 13. Lidmaatschapskosten

Leden betalen een jaarlijkse contributie, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering en die niet hoger mag zijn dan 1000,- euro. Leden hoeven geen entreegeld te betalen.

Bij niet-betaling van de contributie van een lid stuurt het bestuursorgaan een herinnering met elk schriftelijk middel: een gewone brief die per post wordt verstuurd of persoonlijk wordt afgegeven, e-mail indien het lid in staat is deze te ontvangen.

Indien het lid het lidgeld niet heeft betaald binnen twee maanden na de verzending van de herinnering, stuurt het bestuursorgaan het lid een aangetekende brief waarin een nieuwe termijn wordt vastgesteld. Indien het lid na deze twee wettelijke aanmaningen zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, verklaart het bestuursorgaan het lid uitgetreden (zie artikel 9:23 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen) en brengt het het lid per aangetekende brief op de hoogte van deze beslissing.

TITEL III : De algemene vergadering

Artikel 14. Samenstelling

De Algemene Vergadering bestaat uit alle leden en wordt voorgezeten door de Voorzitter van het Bestuur of, bij diens afwezigheid, door de Vice-Voorzitter. van de raad van bestuur.

Artikel 15. Bevoegdheden

De Algemene Vergadering is de soevereine macht van de vereniging. Ze is in het bijzonder verantwoordelijk voor :

- wijzigingen van de statuten (zie artikel 18 van deze statuten);

- de toelating van gewone leden (zie artikel 7 van deze statuten) en buitengewone leden (zie artikel 31 van deze statuten);

- de uitsluiting van gewone leden (zie artikel 10 van deze statuten) of buitengewone leden (zie artikel 35 van deze statuten);

- de benoeming en het ontslag van bestuurders, accountants en vereffenaar(s);

- de aanwijzing van personen die zijn gedelegeerd om het dagelijks bestuur te voeren (functionarissen), de reikwijdte van hun bevoegdheden en de manier waarop ze moeten worden uitgeoefend (individueel, gezamenlijk of als groep);

- de benoeming (art 39) en bezoldiging van accountants wanneer er een bezoldiging wordt betaald ;

- goedkeuring van rekeningen en begrotingen;

- de jaarlijkse kwijting die moet worden verleend aan de bestuurders, de commissarissen en, in geval van vrijwillige ontbinding, aan de vereffenaars;

- vrijwillige ontbinding van de vereniging;

- de mogelijke transformatie tot een bedrijf met een sociaal doel ;

- beslissen wat er moet gebeuren met de netto-activa van de Vereniging in geval van ontbinding;

- alle gevallen vereist door de statuten;

- het vaststellen van de hoogte van de jaarlijkse bijdrage die de leden verschuldigd zijn (zie artikel 13 van deze statuten);

- goedkeuring van het huishoudelijk reglement en wijzigingen daarvan (zie artikel 36 van deze statuten);

- de beslissing om een aansprakelijkheidsvordering in te stellen tegen een lid van de vereniging, een bestuurder, een auditor, een persoon die gemachtigd is om de vereniging te vertegenwoordigen of een agent die door de algemene vergadering is aangesteld

Artikel 16. Gewone Algemene Vergadering - Bijeenroeping

De leden worden minstens één keer per jaar opgeroepen voor de Gewone Algemene Vergadering, binnen zes maanden na het einde van het vorige boekjaar. De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door de Raad van Bestuur via elk schriftelijk communicatiemiddel: een gewone brief die per post wordt verstuurd of persoonlijk wordt overhandigd, e-mail aan leden die dit kunnen ontvangen, ten minste vijftien dagen voor de datum van de vergadering. De oproeping moet de datum, tijd, plaats en agenda vermelden. Geassocieerde leden worden volgens dezelfde procedure bijeengeroepen.

Artikel 17. Vertegenwoordiging

Alle leden (natuurlijke of rechtspersonen) hebben evenveel stemrecht op de algemene vergadering. Geassocieerde leden die de Algemene Vergadering bijwonen, hebben geen stemrecht.

Elk lid kan zich laten vertegenwoordigen door een ander lid aan wie hij schriftelijk volmacht geeft.

Elk lid mag niet meer dan één volmacht hebben.

Beslissingen worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, tenzij de wet of deze statuten anders bepalen.

Er wordt gestemd over elk agendapunt.

Ongeldige stemmen en onthoudingen worden genegeerd bij het tellen van de stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend.

Artikel 18. Beraadslaging

De algemene vergadering is geldig samengesteld ongeacht het aantal aanwezige leden, behalve in gevallen waarin de wet een aanwezigheidsquorum en een stemquorum vereist (statutenwijziging : aanwezigheidsquorum van 2/3 van de aanwezige of vertegenwoordigde leden; stemquorum van 2/3 van de aanwezige of vertegenwoordigde leden; uitsluiting van een lid Hetzelfde als voor statutenwijzigingen; ontbinding van de VZW of wijziging van het maatschappelijk doel of omvorming in een vennootschap met sociaal oogmerk (aanwezigheidsquorum: 2/3 van de aanwezige of vertegenwoordigde leden; stemquorum: 4/5 van de aanwezige of vertegenwoordigde leden).

Onthoudingen worden genegeerd bij het tellen van de stemmen.

Als de wet of de Statuten de aanwezigheid van een quorum voorschrijven en dit quorum niet wordt gehaald, kan een tweede Algemene Vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Tussen de twee Algemene Vergaderingen moeten minstens 15 dagen verlopen.

De Algemene Vergadering kan alleen geldig beraadslagen over de punten op de agenda.

Bij wijze van uitzondering kan een punt dat niet op de agenda staat worden besproken op voorwaarde dat de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de algemene vergadering en twee derde van hen instemt met het opnemen van het punt op de agenda.

De Algemene Vergadering moet worden bijeengeroepen door de Raad van Bestuur als een vijfde van de leden daarom schriftelijk verzoekt, binnen 21 dagen na ontvangst van het verzoek (art. 9:13 van de wet). Evenzo moet elk voorstel dat door een twintigste van de leden is ondertekend op de agenda van de eerstvolgende Algemene Vergadering worden geplaatst.

Wanneer een beslissing betrekking heeft op een individu, moet deze geheim worden gehouden.

Artikel 19. Bekendmaking van statutenwijzigingen

Elke statutenwijziging of beslissing tot ontbinding moet, binnen de maand na datum, neergelegd worden bij de griffie van de rechtbank van de vennootschap voor publicatie in de "Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad". Hetzelfde geldt voor elke benoeming of beëindiging van het mandaat van een Bestuurder, een persoon gemachtigd om de Vereniging te vertegenwoordigen, een persoon gedelegeerd om het dagelijks bestuur te voeren of een commissaris.

Artikel 20. Openbaarheid van besluiten van de algemene vergadering

De oproepingen en notulen, waarin de beslissingen van de Algemene Vergadering worden opgenomen, evenals alle boekhoudkundige documenten, worden ondertekend door een Bestuurder. Ze worden bewaard in een register op de maatschappelijke zetel van de Vereniging en kunnen daar geraadpleegd worden door alle leden als ze hun verzoek motiveren en het wordt aanvaard door het bestuursorgaan.

TITEL IV : Beheersorgaan, Raad van Bestuur

Artikel 21: De raad van bestuur, benoeming, ontslag en afzetting van bestuurders

De vereniging wordt bestuurd door een bestuursorgaan bestaande uit ten minste 3 bestuurders, benoemd en herroepbaar door de algemene vergadering en gekozen uit de leden van de vereniging.

De leden van het bestuursorgaan worden gekozen uit de leden van de vereniging en worden, na een oproep tot kandidaten, benoemd door de algemene vergadering met een absolute meerderheid van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden.

De ambtstermijn voor bestuurders is 3 jaar. De ambtstermijn loopt alleen af bij overlijden, ontslag of verwijdering van de directeur.

Aftredende bestuurders kunnen worden herkozen. Zij bekleden hun functie kosteloos.

Bestuurders nemen geen persoonlijke verplichtingen op zich met betrekking tot de verplichtingen van de Vereniging en zijn alleen aansprakelijk voor de uitvoering van hun mandaat.

Bestuurders zijn gebonden door een strikte discretieplicht met betrekking tot alle informatie die ze kunnen hebben over de Vereniging.

Bestuurders zijn verplicht te antwoorden op schriftelijke of mondelinge vragen die hen door leden worden gesteld, voor of tijdens de algemene vergadering, mits deze vragen betrekking hebben op de agenda van de algemene vergadering. Zij kunnen echter, wanneer de belangen van de vereniging in het geding zijn, afzien van het beantwoorden van vragen wanneer het meedelen van een antwoord de vereniging zou kunnen schaden.

Elke Bestuurder die ontslag wil nemen, moet het Bestuur schriftelijk op de hoogte brengen van zijn beslissing.

De Algemene Vergadering heeft de bevoegdheid om bij absolute meerderheid een Bestuurder te ontslaan zonder de redenen voor haar besluit te hoeven opgeven, op voorwaarde dat de Bestuurder is opgeroepen voor de Algemene Vergadering om te worden gehoord voordat de Algemene Vergadering haar besluit neemt.

Het bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris en een penningmeester. Samen vormen deze vier bestuurders de Raad van Bestuur.

Artikel 22. Frequentie van vergaderingen

De raad van bestuur stelt een vergaderschema op. Het bestuursorgaan kan bijeenkomen op verzoek van ten minste twee Bestuurders of zodra de noodzaak zich voordoet. Het wordt voorgezeten door de tot voorzitter verkozen directeur.

Artikel 23. Beraadslaging

De Raad van Bestuur kan geldig beraadslagen zodra de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij absolute meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, zonder dat een Bestuurder meer dan één volmacht kan hebben.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend.

Artikel 24. Bevoegdheden

Het bestuur heeft de ruimste bevoegdheden voor de administratie en het beheer van de vereniging. Het bestuursorgaan werkt volgens het principe van een college. Alle bevoegdheden die niet uitdrukkelijk door de wet of de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden, worden door het bestuursorgaan uitgeoefend.

Artikel 25. Delegatie van dagelijks bestuur

De Raad van Bestuur kan bepaalde bevoegdheden delegeren aan meerdere Bestuurders die individueel handelen.

De bevoegdheden van het dagelijks bestuur zijn beperkt tot het dagelijks bestuur van de vereniging, waardoor het bestuurshandelingen kan verrichten:

- die de dagelijkse behoeften van de VZW niet overschrijden,

- die, gezien hun onbeduidendheid en de noodzaak van een snelle oplossing, de tussenkomst van de Raad van Bestuur niet rechtvaardigen.

De ambtstermijn van de dagelijkse afgevaardigden, die kan worden verlengd, wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur.

Het einde van het mandaat van een bestuurder betekent automatisch het einde van het mandaat van de gedelegeerde die verantwoordelijk is voor het dagelijks bestuur.

De Raad van Bestuur kan, op elk moment en zonder zijn beslissing te moeten rechtvaardigen, de aanstelling beëindigen van elke persoon die verantwoordelijk is voor het dagelijks bestuur van de Vennootschap.

De voorzitter, of in zijn afwezigheid de vicevoorzitter, is verantwoordelijk voor het voorzitten en leiden van het bestuur.

De Secretaris is verantwoordelijk voor het behandelen van de post van de Vereniging, het opstellen van de notulen, het bijhouden van het ledenregister en het bewaren van elk ander document dat nuttig is voor de Vereniging. Hij is ook verantwoordelijk voor het indienen van documenten voor publicatie bij de relevante autoriteiten.

De penningmeester is verantwoordelijk voor het bijhouden van de boekhouding, het doen van belastingaangiften en het indienen van de rekeningen bij de relevante autoriteiten, evenals de relaties met de banken.

Artikel 26. Vertegenwoordiging

De vereniging kan geldig worden vertegenwoordigd in alle handelingen of in rechte door ten minste twee gezamenlijk handelende bestuurders die door de raad van bestuur zijn benoemd en die als college geen voorafgaande beslissing en volmacht van de raad van bestuur aan derden hoeven te rechtvaardigen.

Het bestuursorgaan kan te allen tijde en zonder zich te moeten verantwoorden, een einde maken aan het mandaat dat is verleend aan de persoon of personen aan wie de algemene vertegenwoordiging van de vereniging is toevertrouwd.

Artikel 27. Mandaat en aansprakelijkheid

Bestuurders en personen die zijn afgevaardigd voor het dagelijks bestuur of de vertegenwoordiging gaan uit hoofde van hun functie geen persoonlijke verplichtingen aan en zijn alleen aansprakelijk voor de uitvoering van hun mandaat, dat zij kosteloos uitoefenen.

Artikel 28. Publicaties

De akten met betrekking tot de benoeming of beëindiging van de functies van bestuurders, personen gedelegeerd tot het dagelijks bestuur en personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, worden neergelegd bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, binnen een maand na hun datum, met het oog op publicatie in de "Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad".

TITEL V: Ontbinding

Artikel 29: Ontbinding

Met uitzondering van wettelijke ontbinding kan alleen de algemene vergadering de vereniging ontbinden in overeenstemming met Boek 2, Titel 8, Hoofdstuk 2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

In geval van vrijwillige ontbinding van de Vereniging benoemt de Algemene Vergadering één of meer vereffenaars, bepaalt hun bevoegdheden en geeft aan hoe de netto-activa van de Vereniging worden verdeeld.

Dit krediet moet worden toegekend aan een VZW, een private of publieke stichting, een internationale vereniging zonder winstoogmerk of een buitenlandse vereniging met rechtspersoonlijkheid die een gelijkaardig doel heeft als deze vereniging.

TITEL VI: Geassocieerde leden

Artikel 30: Geassocieerde leden

Toegetreden leden zijn personen die de Vereniging willen helpen of deelnemen aan haar activiteiten en die zich ertoe verbinden de Statuten en de beslissingen die in overeenstemming daarmee genomen worden, na te leven. Toegetreden leden hebben enkel de rechten en plichten die in deze sectie worden gedefinieerd. Zij mogen echter de Algemene Vergaderingen bijwonen, maar hebben geen stemrecht.

Elk betalend lid kan een aanvraag indienen om volwaardig lid te worden door een brief te sturen naar het bestuursorgaan. In dat geval beslist de volgende Algemene Vergadering bij gewone meerderheid of de aanvraag al dan niet wordt ingewilligd.

Artikel 31: Toelating van een nieuw lid

Iedereen die geassocieerd lid wil worden, moet een schriftelijke aanvraag indienen bij de Raad van Bestuur waarin hij of zij duidelijk aangeeft waarom hij of zij geassocieerd lid wil worden. Personen die worden toegelaten als geassocieerd lid worden opgenomen in de lijst van geassocieerde leden en kunnen zich te allen tijde uitschrijven. Deze lijst wordt in real time bijgewerkt.

Artikel 32: Lidmaatschapskosten

Geassocieerde leden betalen een jaarlijkse contributie, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering. De contributie mag niet hoger zijn dan € 1.000 per jaar.

In geval van niet-betaling van het lidgeld zal het bestuur een herinnering per e-mail sturen en het lid van de ledenlijst schrappen.

Artikel 33: Ontslag van een lid

Elk lid kan zich uit de vereniging terugtrekken door schriftelijk ontslag te nemen bij het bestuursorgaan.

Het lidmaatschap gaat automatisch verloren bij overlijden.

Artikel 34. Schorsing van een lid

Het bestuursorgaan kan, in afwachting van een beslissing van de algemene vergadering, elk lid schorsen dat een ernstige inbreuk heeft gepleegd op de statuten, de wet of het huishoudelijk reglement, of dat aanzienlijke morele of materiële schade heeft toegebracht aan de vereniging.

Artikel 35: Uitsluiting van een lid

Een lid kan alleen door de Raad van Bestuur worden geroyeerd met een absolute meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Indien zij dit wensen, kunnen leden van wie de uitsluiting wordt gevraagd, vragen door het bestuursorgaan te worden gehoord.

Voor elk verzoek tot uitsluiting waarover door het bestuursorgaan is gestemd, wordt de uitslag van de stemming in kwestie, wat deze ook moge zijn, per e-mail aan het lid medegedeeld.

TITEL VII: Diverse bepalingen

Artikel 36. Huishoudelijk reglement

De Raad van Bestuur kan een intern reglement voorleggen aan de Algemene Vergadering. Wijzigingen in dit reglement kunnen worden doorgevoerd met een absolute meerderheid op een Algemene Vergadering.

Artikel 37. Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

Artikel 38. Rekeningen en begrotingen

De rekeningen van het vorige boekjaar en de begroting voor het volgende boekjaar worden jaarlijks voorgelegd aan de Gewone Algemene Vergadering ter goedkeuring door de Raad van Bestuur.

Artikel 39. Accountants

De algemene vergadering kan een of meer accountants benoemen, die voor een jaar worden benoemd en herkiesbaar zijn, om de rekeningen van de vereniging te controleren en hun jaarverslag aan de algemene vergadering voor te leggen.

Wil je onze acties steunen?

Doneer op de AEPL-rekening

IBAN : BE91 7512 0489 6776
BIC : AXABBE22

nl_NLNederlands