AEPL-handvest

AEPL-handvest

1-De naam van de vereniging:

"Europese vereniging voor vrijdenken (AEPL)

(in alle andere talen: "Europese Vrijdenkersvereniging (EVA)")

2-De statutaire zetel van de vereniging:

Het is gevestigd op 30 Clos des Pommiers, 1310 Terhulpen, België.

De maatschappelijke zetel mag bij besluit van de Raad van Bestuur verplaatst worden naar elke andere locatie in België.

3-Het doel van de vereniging is:

- samenbrengen in één Europees netwerk Vrije denkers die de door de Verlichting geïnspireerde humanistische waarden en beginselen van vooruitgang delen, om deze in de Europese publieke arena te bevorderen en te versterken

- het Europese project promoten.

- het bevorderen van de rechten van Europese burgers zoals vastgelegd in het Handvest van de grondrechten dat is vastgelegd in het Verdrag van Lissabon;

- de scheiding van staat en religie bevorderen.

Ze mag alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doelstellingen, met inbegrip van het aangaan van partnerschappen met andere verenigingen en vennootschappen om deze doelstellingen te bereiken.

AEPL wordt opgericht en geleid door een bestuursorgaan dat bestaat uit leden die worden gekozen tijdens de jaarlijkse algemene vergadering.

4-De Vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd. Ze kan op elk moment worden ontbonden.

5-De vereniging bestaat uit Vrije denkersop individuele basis. Er is geen limiet aan het aantal leden.

6-Elke nieuwe toelating moet worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur bij geheime stemming en moet worden bekrachtigd door de volgende Algemene Vergadering.

Alle nieuwe leden moeten dit handvest lezen en aanvaarden.

7-Een jaarlijkse contributie van minimaal 25 euro per lid is verschuldigd. Deze is betaalbaar op de rekening van de AEPL. Het bedrag kan elk jaar worden gewijzigd door de Algemene Vergadering.

8-Leden kunnen zich op elk moment terugtrekken uit de Vereniging door een schriftelijke kennisgeving te sturen naar schriftelijk ontslag aan de raad van bestuur.

9 Uitsluiting van een lid om ernstige redenen kan alleen worden besloten door de Algemene Vergadering van aanwezige en vertegenwoordigde leden, die beslist bij geheime stemming met een meerderheid van twee derde van de stemmen, na het betrokken lid te hebben gehoord of hem te hebben uitgenodigd zich te verantwoorden.

10-De Vereniging wordt bestuurd door een bestuursorgaan van ten minste drie en ten hoogste vijftien leden, voor drie jaar benoemd door de Algemene Vergadering en op elk moment herroepbaar door de Algemene Vergadering. Bestuurders kunnen worden herkozen.

11-Administratief orgaan benoemt uit zijn leden een voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris en een penningmeester. Een bestuurder mag niet meer dan twee van deze functies tegelijkertijd bekleden.

12-De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen en voorgezeten door de Voorzitter of, indien deze verhinderd is, door de Vice-Voorzitter, telkens wanneer de belangen van de Vereniging dit vereisen en telkens wanneer twee bestuurders hierom schriftelijk verzoeken. Vergaderingen worden gehouden op de plaatsen aangegeven in de oproeping.

13-De Raad van Bestuur kan alleen geldig beraadslagen en besluiten als ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Alle beslissingen worden genomen met absolute meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is de stem van de persoon die de vergadering voorzit doorslaggevend.

14-De beraadslagingen van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die worden ondertekend door de leden die bij de beraadslagingen aanwezig waren; deze notulen worden bewaard in een speciaal dossier; kopieën of uittreksels worden ondertekend door de voorzitter of twee directeuren.

15-Het bestuursorgaan kan alle bevoegdheden delegeren aan een van zijn leden, of aan een ander lid van de vereniging, of aan een derde die het aanwijst, waarbij het de bevoegdheden van zijn gedelegeerde vaststelt.

16-Alle akten die de Vereniging binden, alle volmachten en volmachten worden, bij afwezigheid van een bijzondere of algemene volmacht, ondertekend door de Voorzitter, door de Ondervoorzitter of door twee bestuurders. die een voorafgaande beslissing van de Raad van Bestuur niet aan derden hoeft te rechtvaardigen.

17-De algemene vergadering is de soevereine macht van AEPL. Haar bevoegdheden zijn als volgt:

  1. a) statutenwijzigingen
  2. b) de benoeming en het ontslag van bestuurders en accountants
  3. c) vrijwillige ontbinding van de vereniging
  4. d) uitsluiting van leden
  5. e) alle besluiten die de grenzen van de aan de Raad van Bestuur verleende bevoegdheden overschrijden.
  6. f) strategische oriëntaties bepalen
  7. g) goedkeuring van de activiteitenverslagen, begrotingen en rekeningen van AEPL

18- Elk jaar moet er minstens één algemene vergadering worden gehouden tijdens het eerste kwartaal.

Een Buitengewone Algemene Vergadering kan worden bijeengeroepen wanneer het belang van de Vennootschap dit vereist of op verzoek van ten minste een vijfde van de leden.

Alle leden moeten worden opgeroepen en de vergadering wordt gehouden op het hoofdkantoor of op een andere plaats die in de oproeping is aangegeven.

19. Het bestuursorgaan roept elk lid ten minste vijftien dagen vóór de vergadering per gewone brief of per e-mail op; deze brieven of e-mails bevatten de agenda en de vergadering kan alleen over de daarin opgenomen punten beraadslagen.

20-De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan.

21-Ieder lid mag zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid dat een volmacht heeft. Een lid mag slechts één volmacht hebben. Leden die hun lidmaatschapsgeld hebben betaald, hebben stemrecht.

22-De vergadering is geldig samengesteld ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden; beslissingen worden genomen bij absolute meerderheid van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden; bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Wijzigingen aan de statuten, de uitsluiting van leden en de vrijwillige ontbinding van de vereniging kunnen echter alleen worden besloten als wordt voldaan aan de algemene voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid zoals vereist door deze statuten.

23-De besluiten van de algemene vergadering worden vastgelegd in een register dat wordt ondertekend door de voorzitter of vicevoorzitter, de secretaris en de leden die daarom vragen. Alle belanghebbenden kunnen het register inzien op de maatschappelijke zetel, maar de registers worden niet verplaatst.

Kopieën of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of vicevoorzitter of door twee bestuurders.

24-Wijzigingen aan het huidige Statuut en de ontbinding van de Vereniging vallen onder de verantwoordelijkheid van de Algemene Ledenvergadering, die beslist bij geheime stemming met een tweederde meerderheid van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden.

Brussel, 13 november 2010.

Aangepast aan wetgeving op 11 juni 2023.

Wil je onze acties steunen?

Doneer op de AEPL-rekening

IBAN : BE91 7512 0489 6776
BIC : AXABBE22

nl_NLNederlands