Onze missie

 1. De missie van AEPL

De European Free Thought Association (EFTA) werd opgericht in 2007 met als doel het Europese project te ondersteunen en de principes van de Verlichting, in het bijzonder de vrijheid van gedachte, geweten en mening, te promoten en te verdedigen. Hiermee sluit de AEPL aan bij het Europees Handvest van de grondrechten, dat elke lidstaat moet respecteren.

AEPL, dat al in 23 EU-landen aanwezig is, brengt burgers van alle soorten, nationaliteiten, origines, geloofsovertuigingen en niet-geloofsovertuigingen samen die een praktische bijdrage willen leveren aan de opbouw van Europa en het "samenleven" binnen de Unie. Kortom, om een gevoel van saamhorigheid en burgerschap te creëren dat de burgers in staat stelt een vreedzame toekomst te delen.

In die zin is AEPL, als niet-confessionele organisatie, voorstander van secularisme, d.w.z. niet-inmenging van religies in de politiek. Secularisme impliceert geenszins de afwijzing van religies, maar eerder de afwijzing van hun instrumentalisering voor politieke doeleinden. Met dit in gedachten komt AEPL, zich bewust van de realiteit van de 21e eeuw, ook op tegen de opkomst van alle vormen van fundamentalisme.

AEPL-leden delen en wisselen van gedachten over maatschappelijke, economische, culturele en politieke kwesties, niet alleen om betrokken te raken bij het Europese maatschappelijke middenveld, maar ook om deel te nemen aan de dialoog tussen de Europese instellingen en religieuze gemeenschappen, levensbeschouwelijke verenigingen en niet-confessionele organisaties.

Om hun mening te vormen over de Europese realiteit en het Europese beleid, laten de leden van AEPL zich niet alleen inspireren door de traditie van de Verlichting (elk idee, elke waarde en elk gedrag aan een kritische, zinnige analyse onderwerpen), maar ook door een leesrooster dat hieronder wordt beschreven (punt 3). Het doel van deze benadering is om de rede te gebruiken om de aansluiting tussen het sociale denken en de sociale realiteit te onderzoeken, om hieruit de beste normen te destilleren ten voordele van de meerderheid.

Iedereen binnen AEPL kan nuttige hulpmiddelen creëren om de vernieuwde waarden van de Verlichting in Europa te verspreiden.

 1. Overzicht van enkele activiteiten van AEPL

Conferenties

 • In het Europees Parlement: - "Vrouwen in het Europa van vandaag" (maart 2010)
  - Aan de Europese Commissie :
  - De strijd tegen armoede en sociale uitsluiting (november 2011)
  - Een partnerschap voor democratie en gedeelde welvaart voor de landen van het zuidelijke Middellandse Zeegebied" (april 2012)
  - Het Europa van de mensen opnieuw betoveren (april 2013)
  - "De vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika: een Atlantisch partnerschap ten dienste van de burgers" (maart 2015)
  - Europa anders". Over de noodzaak om Europa opnieuw op te bouwen en rapporten over de perceptie van de EU door de landen van Midden- en Oost-Europa (april 2018)
  - Europese Unie: digitale transitie, werk, werkgelegenheid en nieuwe solidariteiten. (April 2018)

Lezing-debatten over Europa voor AEPL-leden

➢ Andere activiteiten en prestaties Afhankelijk van de huidige politieke gebeurtenissen en de humanistische kwesties die haar na aan het hart liggen, beoefent AEPL directe democratie en nodigt haar leden af en toe uit om e-mails te sturen naar Europese politieke leiders.

Drie voorbeelden:

a) Bij verschillende gelegenheden heeft AEPL de antidemocratische excessen in Hongarije en Turkije aan de kaak gesteld bij de voorzitters van de Europese instellingen en bij de toenmalige fracties in het Europees Parlement;

b) In de zaak Lautsi (het tonen van religieuze symbolen in de openbare ruimte) vernietigde het een resolutie van de christendemocratische en socialistische fracties om het tonen van religieuze symbolen in de openbare ruimte in alle EU-landen toe te staan;

c) Zij organiseerde een krachtige campagne tegen de "bevestiging" door het Europees Parlement van de benoeming van de Maltese commissaris Borg, gezien zijn onaanvaardbare standpunten over het recht op echtscheiding, homoseksualiteit, de waardigheid van vrouwen, etc. In een brief aan de voorzitter van het EP stelde AEPL als voorwaarde voor bevestiging dat de kandidaat-commissaris de bepalingen van het Europees Handvest van de grondrechten mondeling en schriftelijk zou onderschrijven. In een brief aan de Voorzitter van het EP stelde AEPL als voorwaarde voor haar bevestiging dat de kandidaat-commissaris de bepalingen van het Europees Handvest van de grondrechten mondeling en schriftelijk zou onderschrijven, wat de heer Borg uiteindelijk aanvaardde.
.

AEPL diende ook een klacht in bij de Europese Ombudsman tegen voorzitter Barroso wegens wanbeheer bij de benoeming van de leden van de Europese Groep Ethiek (EGE), bestaande uit 6 theologen en een lid van de Pauselijke Academie voor het Leven, waardoor de religieuze stroming binnen de EGE de facto oververtegenwoordigd was. Naar aanleiding van de klacht van AEPL bracht de Ombudsman, mevrouw O'Reilly, een advies uit dat ertoe leidde dat de Commissie het theologiecriterium schrapte tijdens het selectieproces voor de vernieuwing van het mandaat van de EGE in het voorjaar van 2017. Als gevolg daarvan zijn de nieuwe leden van de EGE nu eerst en vooral echte wetenschappers.

 1. Leesrooster - Samenvatting.

Hierdoor kan AEPL elk Europees beleid als legitiem en geloofwaardig beschouwen, als het :

 • versterkt de rechten en plichten van de Europese burgers en consolideert tegelijkertijd de ethiek van medeverantwoordelijkheid (onderlinge afhankelijkheid) die voor iedereen geldt;
 • erkent één enkele Mensheid ;
  iedere Europese burger in staat stelt zijn of haar overtuigingen te uiten
 • Deze rivaliteit moet vruchtbaar zijn en mag de grondrechten van andere Europese burgers niet in gevaar brengen;
 • zal de bovengenoemde beginselen verankeren in de context van de "Europeanisering" van burgerlijke en politieke rechten - waarvan sommige al zijn vastgelegd in de Verdragen en deel uitmaken van het acquis - evenals economische, sociale, culturele en milieurechten (met inbegrip van alle "levende wezens");
 • ervoor zorgen dat de fundamentele rechten en waarden die zijn vastgelegd in de Europese Verdragen volledig worden erkend en gerespecteerd bij Europese verkiezingen;
 • gaat gepaard met een herziening van het concept en de mechanismen van subsidiariteit zoals vastgelegd in het Verdrag van Lissabon;
 • neigt naar een integratiemodel dat breekt met het postulaat van de voorrang van economische vrijheden boven andere vrijheden en criteria van solidariteit en verdelende rechtvaardigheid toevoegt die onder de verantwoordelijkheid van de politieke gemeenschap vallen. "Sociale rechten zijn nodig, onafhankelijk van de doelstelling van vrije concurrentie, en zijn gebaseerd op het lidmaatschap van de politieke gemeenschap";
 • is gebaseerd op sociale rechtvaardigheid en fatsoenlijk werk;
  betrouwbare regels, methoden en indicatoren vast te stellen voor werkgelegenheid en sociale onevenwichtigheden, waardoor het mogelijk wordt te anticiperen op de sociale gevolgen van asymmetrische economische schokken en sociale en fiscale dumping te voorkomen;
 • zorgt voor een evenwicht tussen private en publieke goederen en belangen.

Wil je onze acties steunen?

Doneer op de AEPL-rekening

IBAN : BE91 7512 0489 6776
BIC : AXABBE22

nl_NLNederlands