Onze succesverhalen

AEPL werd in 2007 in Brussel opgericht tijdens een conferentie met als thema "Bouwen aan Europa, hoe kunnen wij bijdragen? De organisatie is zowel actief in het Europese maatschappelijke middenveld als bij de Europese instellingen.

Een denktank die actie onderneemt en resultaten boekt

Concrete actie voor de toekomst van Europa

AEPL heeft het Parlement en de Commissie een belangrijk samenvattend document doen toekomen waarin onze visie op Europa wordt uiteengezet, getiteld " Voor een ander Europa: de noodzaak om Europa opnieuw op te bouwen " waaraan ́meer dan 200 van onze correspondenten hebben deelgenomen, waaronder uit Midden- en Oost-Europese landen, in een geest van participerende democratie die tot concrete voorstellen heeft geleid. Het was het onderwerp van een colloquium op 1 april 2019 georganiseerd in het hoofdkwartier van de Europese Commissie in Brussel, waar AEPL ook een verslag presenteerde over "de digitale transitie, werk, werkgelegenheid en nieuwe solidariteiten".

AEPL heeft ook een belangrijke bijdrage aan de raadpleging van de burgers over de toekomst van Europa(2021-2022): bijna honderd van onze correspondenten stuurden ons hun bijdragen, die we hebben gebundeld in een drieledig samenvattend document over bestuur en instellingen (federatie, wetgevingsinitiatief van het Europees Parlement en versterking van zijn bevoegdheden, rechtsstaat, afschaffing van de unanimiteitsstemming; bevordering en verdediging van onze manier van leven, inclusief onze waarden, de totstandbrenging van een echt Europees sociaal beleid en het op Europees niveau tillen van bepaalde beleidsterreinen, zoals gezondheid), migratie en asiel, en defensie en veiligheid.

Deze samenvatting was doorgestuurd naar de relevante commissarissen Deze werden verstuurd naar mevrouw Suica, de heer Schinas, de heer Breton en de voorzitter van het EP, mevrouw Metsola, en gepost op het meertalige platform.

Zo kon AEPL bijdragen aan het eindverslag van de conferentie over de toekomst van Europa, waarvan 328 maatregelen en 49 voorstellen werden voorgelegd aan de voorzitters van de Europese instellingen op 9 mei 2022. Bij het lezen van het eindverslag van de conferentie kan AEPL beweren een aantal ervan te hebben beïnvloed.

Respect afdwingen voor seculiere waarden

AEPL is een regelmatige gesprekspartner in het kader van de Dialoog Artikel 17 van het Verdrag van Lissabon, dat "een open, transparante en regelmatige dialoog met kerken en religieuze verenigingen of gemeenschappen, alsmede met levensbeschouwelijke en niet-confessionele organisaties" garandeert. De AEPL zorgt ervoor dat instellingen religieuze en niet-confessionele organisaties gelijk behandelen.In het bijzonder door te schrijven naar de voorzitters van het Parlement en de Commissie.

Het heeft ook bijgedragen aan de richtlijnen voor EU-diplomaten ten opzichte van derde landen door de zin toe te voegen: " de rechten van niet-gelovigen, agnosten en atheïsten zullen door de Europese Unie worden beschermd, evenals het fundamentele recht om van godsdienst of overtuiging te veranderen of daarvan af te zien "

Actie ondernemen via directe democratie

Talrijke voorbeelden van directe democratie door e-mails te sturen naar Europese en nationale politici: tegen het ophangen van kruisbeelden in Italiaanse scholen (2011: zaak Lautsi); campagne tegen de bevestiging door het Europees Parlement van de Maltese commissaris M. Borg gezien zijn onaanvaardbare standpunten over homoseksualiteit en het recht op echtscheiding; voor het recht op atheïsme (2013: zaak J. Mejri in Tunesië); tegen autoritaire excessen (2013: zaak J. Mejri in Tunesië).(2013: zaak J. Mejri in Tunesië); tegen de autoritaire en antidemocratische excessen van Turkije, Polen en Hongarije; verzoek om de concessies aan het Verenigd Koninkrijk vóór het Brexit-referendum te beperken; enz. Brief aan Hoge Vertegenwoordiger Mogherini met protest tegen haar project voor een "Erasmus voor religies", uiteindelijk opgegeven door haar opvolger Josep Borrell, aan wie de EU haar steun heeft gegeven. Er is net nog een brief verstuurd over de situatie van vrouwen in Iran.

Een ander voorbeeld is de brief die in juni 2021 naar de leden van het Europees Parlement is gestuurd en waarin zij worden opgeroepen om de resolutie over seksuele en reproductieve rechten met name veilige en legale toegang tot abortus, AEPL is van mening dat het belangrijk is om verder te promoten het recht van elk individu om volledige controle uit te oefenen over zaken die met zijn seksualiteit te maken hebben.

Succesvolle verwijzing naar de Europese Ombudsman

Deze actie leidde in 2012 tot een klacht bij de Europese Ombudsman, mevrouw O'Reilly, tegen de heer Barroso, de toenmalige voorzitter van de Europese Commissie, vanwege zijn ongepaste religieuze benoemingen in de Europese Groep ethiek van wetenschap en technologie. Van de 15 universiteitsprofessoren in de groep had hij zeven theologen benoemd, waaronder een gewijde maagd. Om het plaatje compleet te maken, had hij ook een Italiaanse professor, Laura Palazzini, benoemd onder de noemer "professor in de rechtsfilosofie", maar zij was ook lid van de Pauselijke Academie voor het Leven, wat de Commissie "verzuimd" had te vermelden.

In haar klacht voerde de Association Européenne de la Pensée Libre aan dat bij de vernieuwing van de groep het theologiecriterium moest worden geschrapt, omdat dit de facto leidde tot een oververtegenwoordiging van de religieuze gemeenschap in de groep.

Uiteindelijk zal het theologiecriterium door de Europese Commissie worden geschrapt bij de vernieuwing van de groep (2015) en zullen lekenkandidaten worden uitgenodigd om te solliciteren. In 2017 werd een nieuw evenwicht bereikt

Deelname aan conferenties georganiseerd door Europese instellingen

AEPL heeft bijgedragen aan de organisatie van colloquia bij de Europese Commissie en het Parlement Vrouwen in het Europa van vandaag (2010); Bestrijding van armoede en sociale uitsluiting (2011); Een Europa van de burgers opnieuw betoveren (2013); De vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de VS (2015); Een ander soort Europa (2019); Europa - een land van humanisme - Bestrijding van extremisme (2020).

Wil je onze acties steunen?

Doneer op de AEPL-rekening

IBAN : BE91 7512 0489 6776
BIC : AXABBE22

nl_NLNederlands