Manifest
 
 
EVVD – MANIFEST VAN ONDERLINGE AFHANKELIJKHEID

Wat is ons huis, de EVVD ?

Ons gemeenschappelijk huis, de EVVD, is opgetrokken voor elk van ons om een dubbele reden.
Een rationele reden steunend op een wens: in Europese kwesties onze erfenis, onze waarden uit te dragen, want Europa is de horizon voor elk van ons en voor hen aan wie we die waarden zullen overdragen.
Een sentimentele reden ook, onze onderlinge afhankelijkheid, het volle respect voor de verscheidenheid van de mensen en de culturen en het zoeken naar een beter samen leven. We moeten in dit verband erkennen dat het einde van een zeker model van de Europese constructie niet het einde van Europa betekent.

Drie convergenties karakteriseren ons:
Het vasthouden aan een democratische, rechtvaardige en geïntegreerde structuur van Europa.
Het vasthouden aan humanistische waarden, erfenis van de Verlichting, erfenis van hen die "gepoogd hebben een beschaving steunend op het begrip van de plicht, van de plichten tegenover God, tegenover de Prinsen... te vervangen door een beschaving gebaseerd op het begrip van het recht: de rechten van het individueel geweten, van kritiek te uiten, van de rede, de rechten van de mens en van de burger" 1

Het vasthouden aan de principes van vrije wil, van vrijheid van keuze, van vrijheid
van denken.

Die geest van de Verlichting en haar principes zullen met de tijd, niettegenstaande de donkerste uren van onze geschiedenis, het bewijs leveren van hun duurzaamheid, en zich herstellen bij elke nieuwe periode van vrede, van democratie, van rechtvaardigheid, om de banden tussen Europeanen opnieuw aan te spannen.
Is dat voldoende? Wellicht niet!

We vormen een gemeenschap van waarden, maar laten we om deze te verdedigen in het kader van Europa, ook een gemeenschap vormen van doelstellingen en resultaten.

Om het project EUROPA te bedenken, het een zin te geven, moeten we dus nieuwe, even sterke convergenties zoeken, in de politieke, culturele, economische, sociale en spirituele dimensies van zo’n project.
Trachten in één document, op een concrete wijze een reeks beleidsplannen willen vermelden die betrekking hebben op de burger (rechten en plichten, verdediging van de rechten, een politiek van de informatie, van de cultuur, van de bescherming van de consumenten, ...), op het horizontaal beleidsvlak (regionale, van sociale vooruitgang, fiscaliteit, concurrentie, milieu en ecologie, ...), op het sectoraal beleidsvlak (industrie, energie, landbouw, onderzoek en technologieën...) en op het buitenlands beleid, het zou overmoedig, langdradig en overdreven geweest zijn.
Daarentegen kunnen en moeten we heel concreet zorgen voor een gemeenschappelijk en eenstemmig denkschema onder leden van de EVVD.
Dat is de enige bedoeling van dit huidig Manifest 2 dat we als methode voorstellen bij het analyseren van de verscheidene Europese politieke keuzen.
En laten we het niet vergeten!
De grote ethische, culturele, sociale of economische conflicten waar onze voorouders en wijzelf bij betrokken waren en zijn, werden pas juridisch vertaald en in de praktijk toegepast dankzij allianties met andere groepen.
Als we echt een daadwerkelijke invloed willen hebben op het Europese vlak, dan zullen we selectief dergelijke allianties moeten aangaan, in functie van de beoogde doelstellingen.

WAAROM EEN MANIFEST ?

Initieel om de EVVD aan te zetten één van haar doelstellingen te verduidelijken: het Europees project.
Omdat het gevoel tot het Europese huis te behoren bij teveel burgers opvallend aan het wankelen is.
Omdat een veelzijdige crisis de constructie ondermijnt met o.m.:
- een crisis van de democratie in Europa "(...) die zowel raakt aan de legitimiteit van de genomen beslissingen als aan de bevoegdheid van hen die ze nemen" 3
- een crisis van de evolutie van de samenleving "gebonden aan de opkomst van nieuwe technologieën, aan de mondialisering en haar effecten, het beheer van de publieke en private schulden, de 'financiarisering' van onze economieën (...)" 4 gekenmerkt door
- de sterke toename van de ongelijkheden, en hun rechtstreeks gevolg: de explosie van de xenofobie met het in zichzelf opsluiten, de identiteit en homogeniteit als enig antwoord op de socio-economische crisis: “zij en wij” “zij en ik”
en
Omdat, tegenover deze vaststelling, een gemeenschappelijke denkschema toelaat de convergenties te versterken in een dialoog onder onze leden.
"In essentie heeft de Europese constructie vrijheid gebracht waar het niet nodig was, ze heeft er geen gebracht waar het had gemoeten." (Robert Salais)
“Fondamentalement, la construction européenne a mis de la liberté là où il n’aurait pas fallu, elle n’en pas mis là où il aurait fallu”

MANIFEST EVVD VAN ONDERLINGE AFHANKELIJKHEID TUSSEN DE EUROPESE BURGERS
In acht genomen de Europese verdragen en de verschillende handvesten met betrekking tot de fundamentele rechten;
Overtuigd dat het einde van een zeker model van de Europese constructie, dat vandaag in een crisis zit, niet het einde van Europa betekent;
Geïnspireerd door het conviviaal manifest;
Bewust van de noodzaak een op consensus berustend denkschema van analyse van de Europese politiek aan haar leden voor te stellen;
Bevestigend dat betekenisvolle hervormingen van het huidig Europese integratiemodel noodzakelijk zijn;
Aanvaarden de leden van de Europese Vereniging van het Vrije Denken de volgende principes
- Elke Europese politiek is legitiem en geloofwaardig indien ze de rechten en plichten van de Europese burgers versterkt en "elke Europese burger toelaat zo goed mogelijk zijn bijzondere individualiteit te bevestigen, nu en in zijn verdere evolutie, door zijn bekwaamheden te kunnen ontwikkelen, door de mogelijkheid te bestaan en te handelen zonder anderen te schaden, in het vooruitzicht van een gelijke vrijheid voor iedereen", en daarbij de ethiek van edeverantwoordelijkheid verstevigt die in de wereld van morgen voor eenieder geldt (staten, ondernemingen, individuen);
“permet à chaque citoyen européen d’affirmer au mieux son individualité singulière et en devenir, en développant ses capacités, sa capacité d’être et d’agir sans nuire aux autres, dans la perspective d’une égale liberté”

- Elke Europese politiek is legitiem en geloofwaardig indien ze slechts één mensheid erkent, "gerespecteerd in de persoon van ieder van haar burgers, ongeacht hun verschillen van cultuur, van religie, van nationaliteit, van huidskleur, van geslacht of seksuele oriëntatie, van taal";
“respectée en la personne de chacun de ses citoyens, quelles que soient les différences de culture, de religion, de nationalité, de couleur de peau, de sexe ou d’orientation sexuelle, de langue”

- Elke Europese politiek is legitiem en geloofwaardig indien ze iedere Europese burger toelaat zijn of haar overtuigingen te uiten, zich te onderscheiden, zich te verzetten, voor zover dit de fundamentele rechten van de andere Europese burgers niet in het gedrang brengt;

- Elke Europese politiek is legitiem en geloofwaardig indien ze past in, of deel uitmaakt van, de hierboven geformuleerde principes, en in het kader van een Europeanisering van de burgerrechten en politieke rechten – voor een deel overigens reeds ingebed in de verdragen en dus deel van de verworvenheden – evenals van de economische, sociale, culturele en ecologische rechten (alles wat leeft inbegrepen);

- Elke Europese politiek is legitiem en geloofwaardig indien ze bij de verkiezingen waakt over de volle erkenning en het respecteren van de fundamentele rechten en waarden, opgenomen in de Europese verdragen;

- Elke Europese politiek is legitiem en geloofwaardig indien ze begeleid wordt door een omvorming van de subsidiariteit mechanismen opgenomen in het Verdrag van Lissabon. "De echte inzet ligt niet in het decentraliseren van de publieke beslissingsname "zo dicht mogelijk bij de burgers", en daarbij toch de leiding te behouden, maar ligt in het zich steunen op de vrijheid van autonomie, van personen of tussenvertegenwoordigers die de politieke gemeenschap vormen, opdat die vrijheid zou aangewend worden voor het algemeen welzijn. (...) De subsidiariteit vertrekt onderaan, van bij ons allen, om een politieke gemeenschap op te bouwen (waarbij het midden zorgt voor de rechten en mogelijkheden op de verschillende niveaus van collectieve actie), en niet van bovenaf om te manipuleren en de leden van de gemeenschap op meerdere manieren (zoals de nabijheid) te betrekken in vooraf bepaalde doelstellingen waarop ze geen enkele vat hebben. (...)
De subsidiariteit, de echte, heeft slechts zin met betrekking tot het federalisme et het primaat van de autonomie." 5;
- Elke Europese politiek is legitiem en geloofwaardig indien ze streeft naar een integratiemodel dat breekt met het postulaat van de voorrang aan de economische vrijheden op de andere vrijheden en er "criteria aan toevoegt van solidariteit en rechtvaardige verdeling, waarvoor de politieke gemeenschap bevoegd is. De sociale rechten zijn noodzakelijk, ongeacht de doelstelling van de vrije concurrentie en zijn verbonden met het deel uitmaken van de politieke gemeenschap" 6;

- Elke Europese politiek is legitiem en geloofwaardig indien ze steunen op sociale rechtvaardigheid en waardige arbeid, steunend op de mechanismen die eerst de gelijkheid van kansen in toegang tot opvoeding en gezondheid verzekeren, en vervolgens op de mechanismen van herverdeling van de rijkdommen die de eerste drie hiervoor geciteerde principes versterken;

- Elke Europese politiek is legitiem en geloofwaardig indien ze regels, methoden en betrouwbare indicatoren met betrekking tot werkgelegenheid en sociale onevenwichten vastlegt, die toelaten te anticiperen op de sociale impact van asymmetrische economische schokken, en tevens sociale en fiscale dumping te vermijden;

- Elke Europese politiek is legitiem en geloofwaardig indien ze waakt over het evenwicht van goederen en belangen tussen privé en publiek en "een politiek voert van beveiliging en bescherming van publieke goeden, eigen aan de Europese burgers" 7;
en indien ze de democratisering en het vinden van oplossingen, dankzij de digitale netwerken, erkent, garandeert en beschermt.
Door deze netwerken als gemeenschappelijk goed te behandelen, ondersteunt ze die door een politiek van veralgemeende toegang, zo mogelijk gratis, van neutraliteit en onderling verdelen.";
“reconnait, garantit et protège dans les réseaux numériques, l’outil de démocratisation et d’invention de solutions que ces réseaux représentent. Traitant ces derniers comme des biens communs, elle les soutient par une politique d’accès si possible gratuit, de neutralité et de partage”.

DENKSCHEMA – SYNTHESE
Elke Europese politiek is legitiem en geloofwaardig indien ze:
- de rechten en plichten van de Europese burgers versterkt en de ethiek van medeverantwoordelijkheid (onderlinge afhankelijkheid), opgelegd aan elkeen;
tout en en consolidant l'éthique de coresponsabilité (interdépendance) qui s'impose à chacun ;
- erkent dat er slechts één en dezelfde mensheid bestaat;
- iedere Europese burger toelaat zijn of haar overtuigingen te uiten, zich te onderscheiden, zich te verzetten, voor zover dit de fundamentele rechten van de andere Europese burgers niet in het gedrang brengt;
- past in, of deel uitmaakt van, de hierboven geformuleerde principes, en in het kader van een Europeanisering van de burgerrechten en politieke rechten – voor een deel overigens reeds ingebed in de verdragen en dus deel van de verworvenheden – evenals van de economische, sociale, culturele en ecologische rechten (alles wat leeft inbegrepen);
- bij de verkiezingen waakt over de volle erkenning en het respecteren van de fundamentele rechten en waarden, opgenomen in de Europese verdragen;
- elke Europese politiek is legitiem en geloofwaardig indien ze begeleid wordt door een omvorming van de subsidiariteitsmechanismen vermeld in het Verdrag van Lissabon;
- elke Europese politiek is legitiem en geloofwaardig indien ze streeft naar een integratiemodel dat breekt met het postulaat van de voorrang aan de economische vrijheden op de andere vrijheden en er "criteria aan toevoegt van solidariteit en rechtvaardige verdeling, waarvoor de politieke gemeenschap bevoegd is. De sociale rechten zijn noodzakelijk, ongeacht de doelstelling van de vrije concurrentie en zijn verbonden met het deel uitmaken van de politieke gemeenschap" 8;
- steunen op sociale rechtvaardigheid en waardige arbeid;
- regels, methodes en betrouwbare indicatoren met betrekking tot werkgelegenheid en sociale onevenwichten vastlegt, die toelaten te anticiperen op de sociale impact van asymmetrische economische schokken, en tevens sociale en fiscale dumping te vermijden;
- waakt over het evenwicht van goederen en belangen tussen privé en publiek.

 


1 -  Paul HAZARD La crise de la conscience européenne 1680-1715. Fayard – Le Livre de poche, pg 9
“à une civilisation fondée sur l’idée du devoir, les devoirs envers Dieu, envers le Prince, ... ont essayé de substituer une civilisation fondée sur l’idée de droit : les droits de la conscience individuelle, les droits de la critique, les droits de la raison, les droits de l’homme et du citoyen”


2 - Manifest dat o.m. geïnspireerd is door een aantal principes van ‘MANIFESTE CONVIVIALISTE’ (Edition de bord de l’eau – juni 2013. Het conviviaal project bracht een 40-tal vertegenwoordigers samen van meerdere denkstromingen. Het doel: de grote lijnen definiëren van een globaal geziene mogelijke toekomst, met bepalen van de grootste gemene deler.
Ons EVVD Manifest is het resultaat van de eind 2013 aangevangen raadpleging van de leden van de EVVD. Na voorlegging aan de regionale secties, werd erover van gedachten gewisseld en werd het aangevuld tijdens de algemene vergadering van april 2014.


3 - Sylvie GOULARD, Mario MONTI De la démocratie en Europe. Voir plus loin. Flammarion  2012, pg 14
“(...) touchant à la fois à la légitimité des décisions et à l’autorité de ceux qui les prennent”


4 - Sylvie GOULARD, Mario MONTI id
“liée à l’apparition de nouvelles technologies, la mondialisation et ses impacts, la gestion des dettes publiques et privées, la financiarisation de nos économies (…)”


5 - Robert SALAIS : Le viol d’Europe. Enquête sur la disparition d’une idée. PUF. 2023,
     pg 388-89.
Robert Salais doet opmerken dat de Britten zich in Maastricht niet vergist hadden over de betekenis die aan de subsidiariteit o.m. door Delors gegeven werd, en die daarna vastgelegd werd in het Verdrag van Lissabon, toen ze het huidig concept als “an ugly term but a useful concept".
“Le véritable enjeu n’est pas de décentraliser la décision publique «au plus près» tout en restant maître, mais de s’appuyer sur la liberté d’autonomie, des personnes ou collectivités intermédiaires qui composent la communauté politique, pour que cette liberté s’engage dans la réalisation du bien commun. (…) Elle (la subsidiarité) part d’en bas, de nous tous, pour élaborer la communauté politique ( et le centre à cette fin pourvoit en droits et en ressources les différents niveaux d’action collective), et non d’en haut pour manipuler et impliquer, par différents moyens ( dont la proximité) les membres de la communauté dans des finalités prédéfinies sur lesquelles ils n’ont aucune prise.(…)
La subsidiarité, la vraie, n’a de sens qu’en relation avec Fédéralisme et primat de l’autonomie”


6 - Robert SALAIS. Op.cit. pg 325.
“adjoint des critères de solidarité et de justice distributive relevant de la communauté politique. Les droits sociaux sont requis indépendamment de l’objectif de libre-concurrence et sont fondés sur l’appartenance à la communauté politique”


7 - Voir sur ce point, l’analyse de Stefan COLIGNON : «Pour la république européenne» Odile Jacob 2008, sur la notion économique de biens publics et sa théorie de la «chose publique européenne» (inspirée de la RES PUBLICA latine)
“met en œuvre une politique de préservation et de protection des biens publics, communs aux citoyens européens"


8 - Robert SALAIS. Op.cit. pg 325.
“adjoint des critères de solidarité et de justice distributive relevant de la communauté politique. Les droits sociaux sont requis indépendamment de l’objectif de libre-concurrence et sont fondés sur l’appartenance à la communauté politique”