Introductie
 

1. De Europese vereniging van het vrije denken (EVVD) werd opgericht in 2007 met het doel het Europees project te ondersteunen en er de principes voortkomend van de Verlichting te bevorderen en verdedigen, o.m. de vrijheid van denken, van geweten en van mening. Hiermee is de EVVD op dezelfde lijn als het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie waaraan elke lidstaat zich moet houden.

De EVVD is reeds aanwezig in 16 landen van de EU, verenigt burgers van alle nationaliteiten, origines, al of niet religieuze overtuigingen, die op een concrete wijze hun steun willen verlenen aan de opbouw van Europa en het "samen-leven" binnen de Unie. Kortom, er een gevoel te doen groeien van burgerschap en van te behoren tot een gemeenschap om er een vredevolle toekomst mee te delen.

Het is in die betekenis dat de EVVD als niet-confessionele organisatie de politieke laïciteit voorstaat, d.w.z. de niet-inmenging van de godsdiensten in de politiek. Een laïciteit die helemaal geen verwerping impliceert van de godsdiensten, maar wel van het aanwenden van hun invloed en gezag met politieke bedoelingen. In deze optiek, en bewust van de realiteit van de XXIe eeuw, verzet de EVVd zich eveneens tegen de stijgende opkomst van alle vormen van integrisme.

De leden van de EVVD delen en wisselen hun visies uit over onderwerpen van de samenleving, de economie, de cultuur of de politiek, en dit niet alleen om nauw betrokken te zijn bij de Europese burgergemeenschap, maar ook om deel te nemen aan de Dialoog tussen de Europese instellingen en de, de filosofische verenigingen en de niet-confessionele organisaties.

Om zich een opinie te vormen over de Europese toestanden politieke tussenkomsten laten de leden van de EVVd zich niet alleen leiden door de traditie van de Verlichting (elke gedachte, waarde en handeling onderwerpen aan een zinvolle, kritische analyse), maar tevens aan de hand van een aantal benaderingen (hieronder onder punt 3 hernomen). Het doel van deze aanpak is op basis van redelijke argumenten na te gaan of er overeenstemming is tussen het sociale denken en de sociale realiteit, en er zo de beste regels uit te distileren in het voordeel van de meerderheid.

Iedereen binnen de EVVD kan bijdragen tot het aanbrengen van nuttige werktuigen om de geactualiseerde waarden van de Verlichting in Europa te verspreiden.

2. Overzicht van enkele activiteiten van de EVVD

Ø  Colloquia

o   in het Europees Parlement:
"De vrouw in het Europa van vandaag" (maart 2010)

o   In de Europese Commissie:
"De strijd tegen de armoede en sociale exclusie" (november 2011
"Een partnership voor de democratie en een gedeelde voorspoed ten voordele van de
landen ten zuiden van de Middellandse Zee" (april 2012)
"Het Europa van de burgers herbronnen" (april 2013)
"Het Vrijhandelsakkoor tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika: een Atlantisch partnership in het voordeel van de burger?" (maart 2015)

Ø  Voordrachten-debatten over Europa voor de leden van de EVVD

Ø  Andere activiteiten en realisaties

In functie van de politieke actualiteit en van de humanistische onderwerpen die haar dierbaar zijn, past de EVVD de rechtstreekse democratie toe en nodigt ze haar leden uit om gerichte acties te ondernemen en e-mails te sturen naar de Europesche politieke leiders. Drie voorbeelden:
 1.  Meerdere keren heeft de EVVD de antidemocratische evolutie in Hongarije en in Turkije aan de kaak gesteld bij de voorzitters van de Europese instellingen en bij de politieke groepen van het voorbije Europees Parlement;

2. In de zaak Lautsi (aanwezigheid van religieuze symbolen in de publieke ruimte) heeft ze een resolutie van de christendemocratische en socialistische groepen ter goedkeuring van het aanbrengen van religieuze symbolen in de publieke ruimte in alle lidstaten van de Unie kunnen tegengehouden;

3. Ze heeft een harde campagne gevoerd tegen het goedkeuren van de bevestiging door het Europees Parlement van de benoeming van de Maltese Commissaris  Borg, gezien zijn onaanvaardbare standpunten inzake het recht op echtscheiding, de homoseksualiteit, de waardigheid van de vrouw, enz.;

Tenslotte heeft ze ook klacht ingediend bij de Europese Ombudsman tegen de voorzitter Barroso wegens slecht beheer bij de benoeming van de leden van de 'Europese Groep Ethiek', omwille van de oververtegenwoordiging van de christelijke stroming en de afwezigheid van niet-confessionele vertegenwoordigers.

3. Benaderingen - Synthese

Zij laat de EVVD toe elke Europese politiek legitiem en geloofwaardig te achten, als ze:

- de rechten en plichten van de Europese burgers versterkt en de ethiek van medeverantwoordelijkheid (onderlinge afhankelijkheid), opgelegd aan elkeen;

- erkent dat er slechts één en dezelfde mensheid bestaat;

- iedere Europese burger toelaat zijn of haar overtuigingen te uiten, zich te onderscheiden, zich te verzetten, voor zover dit de fundamentele rechten van de andere Europese burgers niet in het gedrang brengt;

- past in, of deel uitmaakt van, de hierboven geformuleerde principes, en in het kader van een Europeanisering van de burgerrechten en politieke rechten – voor een deel overigens reeds ingebed in de verdragen en dus deel van de verworvenheden – evenals van de economische, sociale, culturele en ecologische rechten (alles wat leeft inbegrepen);

- bij de verkiezingen             waakt over de volle erkenning en het respecteren van de fundamentele rechten en waarden, opgenomen in de Europese verdragen;

- begeleid wordt door een omvorming van de subsidiariteitsmechanismen vermeld in het Verdrag van Lissabon;

- streeft naar een integratiemodel dat breekt met het postulaat van de voorrang aan de economische vrijheden op de andere vrijheden en er"criteria aan toevoegt van solidariteit en rechtvaardige verdeling, waarvoor de politieke gemeenschap bevoegd is. De sociale rechten zijn noodzakelijk, ongeacht de doelstelling van de vrije concurrentie en zijn verbonden met het deel uitmaken van de politieke gemeenschap" (Robert SALAIS.  Op.cit. pg 325).

- steunen op sociale rechtvaardigheid en waardige arbeid;

- regels, methodes en betrouwbare indicatoren met betrekking tot werkgelegenheid en sociale onevenwichten vastlegt, die toelaten te anticiperen op de sociale impact van asymmetrische economische schokken, en tevens sociale en fiscale dumping te vermijden;
- waakt over het evenwicht van goederen en belangen tussen privé en publiek.